Idź do strony głównej
Szukaj

Szybkie linki
Jest Poniedziałek 25 Stycznia 2021


Administrowanie nieruchomościami

Oferujemy profesjonalne administrowanie nieruchomościami, gwarantując swoją dyspozycyjność. Administratorów zatrudnionych w naszej firmie cechuje wysoka kultura osobista, niezbędne kwalifikacje oraz pełne zaangażowanie. Administrator gotowy jest zawsze życzliwie i cierpliwe wysłuchać Państwa uwag oraz szybko reagować, by rozwiązać wszystkie zgłaszane problemy.

Do czynności związanych z obsługą formalną nieruchomości i jej właścicieli/użytkowników należą m. in.:

 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie numeru NIP, REGON, założenie konta bankowego;
 • protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;
 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
 • przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;
 • udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail/fax oraz platformę internetową;
 • dyżury telefoniczne.

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty, bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości.

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości:

 • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Właścicieli;
 • przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;
 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;

Czynności związane z aktywnym doradztwem oraz planowaniem działań:

 • analizowanie i doradzanie w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych;
 • analizowanie i doradzanie w zakresie ubezpieczenia nieruchomości;
 • analizowanie ofert oraz przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
 • doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości;
 • porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej w podstawowym zakresie.
Regulamin strony | Polityka prywatności © 2021 Inpro